soutěž na úpravy Vítězného náměstí v Praze 
model 1:250situace detailní řešení model 1:200model 1:200axonometrie: pracovní den ráno / vánoční kulaťák / koncert - státní svátek

autorský tým:   
Jan Světlík, Vojtěch Šedý, Filip Šefl, Zuzana Šikulová, Richard Železný

klient:
Hlavní město Praha

soutěžní návrh:
06/2018Základním motivem, ke kterému jsme se během práce vraceli, byla snaha zachovat Vítězné náměstí jako jeden prostor, který lze pohledem obsáhnout. Zároveň jsme usilovali o to, aby se měřítkem věcí nově stal kráčející člověk – aby pro něj bylo příjemné na náměstí pobývat a aby si v něm nepřipadal příliš malý. Prostor náměstí má být především přístupný a prostupný. Kruh, pohyb po kruhu a nově i pobyt v kruhu vnímáme jako součást identity místa. Vzhledem ke značné velikosti náměstí a očekávaným vysokým intenzitám dopravy jsme se rozhodli naplnit jeho prostor několika funkčními prstenci, které ale budou vnímány jako jeden celek: kruhový městský bulvár, mezikruží a společenský střed s kolonádou. Celé soukruží je ukotveno věží zvonice.

kruhový městský bulvár
Využíváme Engelovu „metropolitní velkorysost“ - náměstí je totiž „veliké“ a prstenec po jeho obvodu se tedy může stát plnohodnotnou městskou třídou. Široké chodníky posílí už dnes úspěšný Engelův parter, artikulovaný mohutnou římsou ve výšce 6m. Bude tu dost místa pro procházení, zastávky MHD, novinové nebo květinové stánky, stojany na kola a další městský mobiliář, podél fasád prostor pro předzahrádky. Chodník je vymezen fasádami domů a na druhé straně tramvajovým pásem. Za ním je cyklostezka a krátkodobé parkování – až potud by měl prostor působit spojitě a bezpečně pro pěší. Hlavní jednosměrnou vozovku se dvěma jízdními pruhy (průběžným a přípojným/odbočným) oddělujeme stromořadím v pásu nízkých stříhaných keřů. V celém prostoru náměstí bude rychlost jízdy omezená na 30km/h – lepší plynulost provozu, nižší hlučnost a příznivější podmínky pro chodce (bezpečnost). Na hlavní pěší ose Dejvická – kampus jsou přechody se semafory, na méně frekventovaných osách jsou místa pro přecházení (s předností pro automobily – rychlost omezena na 30km/h). Na druhé straně vozovky směrem do středu náměstí umisťujeme hlukově izolační pás, nízký val o výšce přibližně 0,5 metru s keříky a popínavými rostlinami. Zásadní je, že obě hrany podél vozovky jsou nízké a nebudou při průhledu náměstím vnímány jako bariéry.

mezikruží
Místo klidu mezi bulvárem a středovým kruhem. Střídají se tu dlážděné cesty a měkčí štěrkové nebo mlatové plochy. Jsou tu stromy dávající stín, kiosek s posezením, přístřešek exterierové kavárny, veřejné wc. Přemisťujeme sem i pomník legionářů (zůstává v ose ulice Buzulucká). Na části prostoru bude pravidelné tržiště – pokračování tradice trhů mezi náměstím a kampusem. Dále tu může být hřiště pro petanque, stolní tenis, kuželky, kuličky, šachy. Mohou tu stát stoly pro piknik, houpačky, pískoviště, kolotoč, trvalkové záhony a dostatek laviček. Podle toho, které aktivity si lidé oblíbí, se místo může rozvíjet.

společenský střed s kolonádou
Střed ponecháváme záměrně „prázdný“ - kruhová dlážděná plocha. Výjimku tvoří monumentální pobytové schodiště – vstup do metra, a velká kašna. Zbytek středu, vymezený dvěma půlkruhovými rameny kolonád přerušenými hlavní pěší osou, poskytne mnoho možností ke konání hromadných akcí a událostí, např. koncerty, kluziště, demonstrace, výstavy, vánoční trhy, vánoční strom, cirkus, letní scéna Dejvického divadla. Skrz kolonádu je vidět všemi směry a přes její římsu jsou ze středu kruhu vidět horní části Engelových fasád – jsme uprostřed velkého náměstí.

zvonice
Městská věž, kampanila se zvonem a hodinami, stojí podél hlavní pěší osy. Její vrchol bude vyhlídkou pro veřejnost, uvnitř bude galerie z vertikálně řazených výstavních síní. Věž ukotví náměstí mezi dominantami celé čtvrti – stavební fakultou a hotelem International. Zvonění denních a nočních dob není jen pro lidi na náměstí, ale také pro všechny v doslechu. Kampanila jim tak bude připomínat, kde jsou – v Dejvicích.