bazén Plzeň — Borská polesituace — půdorys 1.NP/2.NP

etapizace a schéma krajinářského řešení — etapa 1 / etapa 2
autoři soutěžního návrhu:
Jakub Hlaváč — Union.arch. spol. s r.o.
Tomáš Mrázek — Atelier 11 Hradec Králové s.r.o.
Pavel Metelka — Atelier 11 Hradec Králové s.r.o.
Jan Světlík
Vojtěch Šedý
Filip Šefl
Jan Sulzer — Terra Florida v.o.s.

spoluautor:
Lukáš Foltýn

spolupráce:
Roman Černohous
Radek Michlík — Vivaprojekt s.r.o.

architektonická soutěž: 
2022

klient:
Město Plzeňúvod - urbanismus

Od prvních úvah o stavbě jsme se zabývali otázkou, jak reagovat na okolí - respektive jestli a jak může být stavba ve stávající situaci nějakým přínosem. Okolní zástavba je nesourodá, ještě větším problémem je ale to, že se dosud vůbec nedaří vytvořit atmosféru místa - vytvořit prostor, který bude mít nějaký konkrétní svébytný charakter - něco, k čemu se bude možné vztáhnout při vzpomínce nebo představě tohoto konkrétního místa. Proto jsme stavbu pojali jako příležitost dát nově vznikajícímu veřejnému prostranství jednu celistvou jasnou hranu - vymezení. Vše také přizpůsobujeme tomu, abychom stávající tramvajové zastávky vtáhli do naší “scény“. Večerní tramvaj zastaví na setmělé zastávce a přímo ze sedadla v ní uvidíme dovnitř do komorně nasvíceného bazénu. Portikus tak není bariérou - stává se rámem živého obrazu. Pracujeme se stavbou, ale pomohou nám i stromy - ne stromy v rastru s pravidelnými odstupy, ale různě velké, intuitivně komponované skupinky, které budou prostor kolem naší stavby rytmizovat a členit, vytvářet průhledy a clonit.


tektonika stavby

Tektonika - řešení fasád a objemů stavby - souvisí s hlavní urbanistickou ideou: vytváříme jednu velkou stavbu. Hlavní vstup a celá strana směrem do vnitřního prostranství s venkovními bazény jsou průhledné. Rastr těchto ploch má klidný výraz, jsou to čtverce - 3 moduly o rozměru 2,5 m. Vstupní tvář stavby jsou dvě horizontální skleněná pole 3x7 čtverců. Naopak “zadní“ strany stavby - jižní a západní, orientované do aleje a do boční ulice, mají charakter souvislých zdí s jednotlivými okny. Všechna okna jsou čtverce různých velikostí nebo horizontální pásy skládající se ze čtverců. Geometrická přísnost kontrastuje s měkkým rozechvělým světem vodní hladiny. Celá fasáda bude obložena hlubokou texturou z předoxidovaného tmavého plechu. Okna jsou rozdělena na velká neotvíravá a menší otvíravá. Nejmenší okna jsou větračky, které mají krycí límec - ochranu proti dešti. Tyto prvky dodávají velké stavbě drobný detail - místa, kde se zachytí pohled pozorovatele.


základní členění objektu - etapizace

Naší jednoznačnou snahou bylo co možná největší zjednodušení etapizace. Zároveň už první etapa musí mít dostatečné rezervy pro bazénové technologie a VZT. Etapizace je nakonec dána přímou linií oddělující etapy výstavby bazénových hal. Domníváme se, že je to nejjednodušší, ekonomicky a z hlediska provádění realizovatelné řešení. Ekonomičnost návrhu, spojující v sobě jednoduchost a kultivovanost řešení, byla jedním z hlavních motivů při komponování celého areálu.

Vstupní hala směřuje do nově vytvářeného veřejného prostranství. Halou se přímo prochází do šaten a sprch. Nad nimi jsou tělocvična a posilovna. Na část šaten a sprch navazují bazénové haly.
Vzduchotechnika je umístěna nad jižní sníženou částí malých bazénů - její poloha umožňuje přímé napojení hlavních bazénových hal v 1. i 2. etapě. V 1. PP objektu se nachází bazénové technologie, servisní vstupy. Na západní straně je parkování, pro vjezd využívá přirozený sklon terénu.
Východní konec 2. etapy tvoří “věž” - dominanta, nakolik to regulace dovoluje. V ní je umístěno wellness a ubytování, obojí se samostatným vstupem. Návštěvníci wellness mohou procházet do prostor hlavního bazénu.


interier

Interier je jednoduchý. Celá stavba má jasnou pevnou kostru, nosné konstrukce jsou v hlavních bazénových halách viditelné. Vstupní prostory - vstupní halu, šatny, sprchy - jsme se pokusili přizpůsobit tomu, že jsou v bližším kontaktu s lidským tělem. Lidé nechodí kolem ostrých rohů, ale směr jejich pohybu je měkce naváděn oblouky. Tyto prostory, stejně jako hlavní bazénové haly, budou mít podlahy a obklady stěn z keramických dlaždic světlé béžové barvy, vhodných formátů a v protiskluzném provedení podle lokální potřeby.
Prostor bazénových hal je definován vysokými dřevěnými lepenými vazníky na betonových sloupech.
Osvětlení hlavních bazénových hal bude stmívatelné v kombinaci přímého a nepřímého světla, tak aby bylo možné dosáhnout požadované hladiny osvětlení pro různé situace - pro závody (800 luxů), pro večerní plavání jen komorní světlo. Uvažujeme osvětlení pod hladinou - večer by měla svítit vodní hladina a dotvářet tak celkový obraz prostoru.


modrozelená infrastruktura a energetický koncept

Krytý plavecký bazén je v principu energeticky velice náročná stavba. Z konzultací s bazénovými specialisty vzešlo, že především je dobré pokusit se eliminovat nutnost chlazení. Za nejdůležitější z hlediska zacházení s energiemi tedy považujeme vytvořit solidní tepelný štít. Naše střecha je z velké většiny své plochy zelená s extenzivní vegetací. Střecha také má masivní vrstvu tepelné izolace - uvažujeme cca. 80 cm. Voda ze střechy bude akumulována v podzemních nádržích a použita na zálivku vysazené vegetace. Dešťová voda ze zpevněných ploch je naváděna ke stromům, kde se zasakuje přímo u kořenů. Pro stromy jsou vytvořené dostatečné prokořenitelné prostory, které napomáhají k zadržení vody.

Dále nám šlo o zásadní omezení jižních prosklených ploch. Žádná vysoká skleněná plocha není na jih. Naše jediná prosklená východní fasáda má pohyblivé exterierové žaluzie - pronikání slunce do interieru je možné plynule řídit. Ostatní velkoplošná zasklení jsou orientovaná přímo na sever - přehřívání interieru tedy nehrozí. Pásová jižní a západní okna budou mít stínící kšilty. Větší okna orientovaná jinam než na sever budou osazena vnějšími pohyblivými žaluziemi.

Vytápění uvažujeme jako kombinaci tepelných čerpadel a kogenerační jednotky pravděpodobně na plyn. Kogenerací se podaří vykrýt největší zimní ztráta. Velkou výhodou je, že se získá kromě tepla i potřebná elektrická energie pro řízení všech TZB. Celý koncept bude doplněn střešní solární elektrárnou, která významně přispěje ke zlepšení bilance - převezme řízení všech TZB zejména v letních a přechodných obdobích.


krajinářské řešení

Krajinářské řešení reaguje na okolí stavby a na její velkorysou hmotu. Jde především o výsadbu listnatých stromů. Nově definovaná prostranství i ulice nejsou lemovány stromy v pravidelných rastrech, ale jsou záměrně komponovány intuitivně umisťovanými skupinkami stromů - maličkými hájky. Krajinářské řešení také uvažuje s etapizací. Na ploše výstavby druhé etapy stavby bude dočasný (sukcesní) park s přírodním dětským hřištěm, navazující na již určenou síť pěších cest. Část tohoto parku nemusí stavbě ustoupit. Proto, až bude dostavěna východní “věž“, bude od začátku své existence vystupovat ze vzrostlého městského lesa.

Na prostranství před vstup do bazénu umísťujeme vodotrysk ovládaný čidly na pohyb. Je to vodní hra - voda začne proudit, až když se někdo přiblíží. Čím více lidí přijde k vodotrysku, tím silnější bude proud vody. Pokud bude chtít jeden člověk aktivovat všechna čidla najednou, musí vodotrysk oběhnout. Doufáme, že se tato fontána stane oblíbeným místem setkání místních dětí.


grafické řešení

Grafické řešení se v rámci soutěžní studie omezuje na svítící logo - neonový nápis umístěný ve vstupním portiku. Toto logo svým stylem přitakává jednoduchému klidnému neomodernímu výrazu celé stavby.